Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád útulku

                            PROVOZNÍ ŘÁD ÚTULKU KLEČKOV

 

 • 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 • 1.1. Tento provozní řád (dále jen "řád") slouží k zabezpečení řádného a plynulého provozu útulku pro
 • 1.2. Útulek je účelové zařízení sloužící zejména k péči o nalezené, předané
 • a odebrané psy, a to na území Rychnova nad Kněžnou případně z jiných obcí na základně platné smlouvy.
 • 1.3. Kapacita útulku je 27psů, plus tři psi jenž je možno umístit do karantény.
 • 1.4. Za provozuschopnost útulku zodpovídá provozovatel útulku (dále jen "provozovatel")
 • 1.5. Za dodržování řádu zodpovídá pověřený pracovník provozovatele, ošetřovatel útulku.
 • 1.6. Všechny osoby pohybující se v prostorách útulku jsou povinny dodržovat ustanovení řádu.
 • 1.7. Provozovatel je povinen všechny osoby zajišťující provoz útulku seznámit s řádem před zahájením
 • provozu.
 • 1.8. Řád musí byt vyvěšen na viditelném místě u vstupu do útulku.
 • 2. ÚTULEK A JEHO ÚČEL
 • 2.1. Útulek se člení na tyto základní provozní části:
 • •hospodářská budova, ve které je místnost ošetřovatele, sociální zařízení (WC,
 • umývárna), sklad krmiva, přípravna krmiva
 • •venkovní kotce pro psy (15 provozních kotců, 3 karanténní kotce) s výběhy
 • •kafilerní box
 • 2.2. Provoz útulku je zajišťován:
 • •provozovatelem
 • •ošetřovatelem
 • •veterinárním lékařem - na základě dohody
 • •dalšími osobami na základě dohody s provozovatelem
 • 2.3. Do útulku lze umístit psy:
 • •nalezené, tj. zaběhlé nebo opuštěné, jejichž majitel není znám
 • •odebrané dočasně nebo trvale z rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení nebo správních
 • orgánů
 • •nalezené v obcích, které mají smluvní vztah s útulkem
 • 2.4. Útulek neslouží k odchovu zvířat nebo k jejich trvalému umístění.
 • 3. VSTUP DO PROSTOR ÚTULKU
 • 3.1. Do prostor útulku mohou vstupovat:
 • •zástupci provozovatele, ošetřovatele
 • •kontrolní orgány podle zvláštních předpisů a jiné kontrolní orgány v doprovodu provozovatele
 • 3.2. Vstup veřejnosti je povolen pouze ve stanovenou dobu. Provozovatel umožní, aby každé
 • zvíře umístěné v útulku mohlo být na požádání předvedeno.
 • 4. ODCHYT, UMÍSTĚNÍ A PŘEDÁNÍ ZVÍŘAT
 • 4.1. Odchyt nalezených psů provádí Strážníci MP jsou vybaveni pomůckami pro
 • bezpečný odchyt a manipulaci s odchycenými psy (např. chytací síť, rukavice, vodící tyč se stahovacím
 • obojkem). Pro tuto činnost jsou odborně způsobilí.
 • 4.2. Nalezené nebo odebrané zvíře bude umístěno do karanténního kotce a musí být před umístěním
 • v útulku podrobeno veterinárnímu vyšetření. Veterinární lékař provede, případně stanoví nezbytná
 • ošetření a opatření proti šíření nákazy. O výsledku prohlídky, provedených, příp. stanovených
 • ošetřeních a opatřeních provede písemný záznam.
 • 4.3. Správce nebo jím určený pracovník zajistí umístění nalezeného, předaného nebo odebraného zvířete
 • v útulku v souladu s podmínkami stanovenými veterinárním lékařem. O umístění a případném
 • odchytu provede pracovník záznam do dokumentace útulku.
 • 4.4. Do kotců se umísťují výhradně zdraví psi, kteří nejeví známky onemocnění a kteří prošli minimálně
 • sedmidenní karanténou, a to pouze se souhlasem veterinárního lékaře.
 • 4.5.. O předání zvířete z útulku původnímu majiteli nebo do pěstounské péče musí být proveden
 • záznam do provozní dokumentace útulku.
 • 4.6. Osoba, které má být zvíře předáno, musí být upozorněna na specifické vlastnosti zvířete, pokud
 • jsou známy.
 • 4.7. V případě, že se přihlásí majitel, bude mu pes vrácen. Zaplacení veškerých nákladů souvisejících
 • s umístěním psa v útulku je možné do 14 dnů po vyzvednutí psa.
 • 4.8. O dočasném přenechání psa novému majiteli bude uzavřena „Smlouva o převzetí zvířete
 • do náhradní (pěstounské) péče“.
 • 5. PŘÍPRAVA KRMIVA A SKLADOVÁNÍ
 • 5.1. Pro přípravu krmiva slouží výhradně přípravna krmiva (dále jen "přípravna").
 • 5.2. Suché krmivo se skladuje na vyhrazeném suchém místě, chráněném před slunečním svitem.
 • 5.3. Přípravna je zabezpečena proti pronikání hmyzu a škodlivých hlodavců.
 • 5.4. V přípravně se provádí pravidelně úklid. Denně se mechanicky a vodou odstraňují zbytky
 • nečistot z pracovních nástrojů, zařízení a podlah. Jednou za měsíc se provádí chemická
 • desinfekce celé přípravny a skladu krmiv.
 • 6. PŘÍPRAVA KRMIVA A KRMENÍ
 • 6.1. Krmná dávka musí odpovídat věku, zdravotnímu stavu a kondici psa.
 • 6.2. Krmení se připravuje každý den. Připravovat krmení na více dnů předem je zakázáno.
 • 6.4. Pitná voda se zvířatům doplňuje podle potřeby tak, aby jim byla vždy k dispozici.
 • 6.5. Nádoby na krmivo a vodu musí být před každým použitím řádně očištěny vodou.
 • 7. HYGIENA CHOVU
 • 7.1. Před umístěním nově přijatého zvířete musí být vždy provedeno důsledné vyčištění a desinfekce
 • prostor, kde bude pes umístěn. Desinfekce se provádí Savem v koncentraci od 2 do 10%.
 • 7.2. Nejméně jedenkrát za 3 měsíce se provádí celkový úklid a desinfekce všech provozních prostor
 • útulku v koncentraci dle odst. 1). Mechanická očista kotců je prováděna denně.
 • 7.3. Při výskytu nemoci, vnějších a vnitřních parazitů určí režim čištění a desinfekci veterinární lékař.
 • 7.4. Průběžně je sledován zdravotní stav umístěných zvířat. Veškeré změny zdravotního stavu se
 • hlásí veterinárnímu lékaři, který rozhodne o dalším postupu.
 • 7.5. Péče o srst zvířat se provádí dle potřeby.
 • 8. PROTINÁKAZOVÁ OPATŘENÍ, KARANTÉNA
 • 8.1. Nově přijatá zvířata se umisťují na dobu 7 dnů do karanténního kotce (dále je "karanténa").
 • Prodloužení doby karantény může určit v odůvodněných případech pouze veterinární lékař.
 • 8.2. U nově přijatých zvířat bude provedeno:
 • •odstranění vnějších cizopasníků
 • •odčervení s účinkem na oblé i ploché červy po každém odhmyzení
 • •vakcinace proti vzteklině
 • 8.3. Pracovní pomůcky, nástroje a nářadí určené pro práci v karanténě musí být zřetelně
 • a nesmytelně označeny a nesmí být použity pro jiné účely.
 • 8.4. Osoba v karanténním kotci musí mít zvláštní pracovní oděv a obuv. Tento oděv nesmí používat
 • při práci v jiných částech útulku.
 • 8.5. Mechanická očista a následná desinfekce karanténního kotce, pomůcek, nástrojů a nářadí vodou se
 • provádí denně, pokud se v karanténním kotci nachází zvíře.
 • 9. PROVOZ KAFILÉRNÍHO BOXU
 • 9.1. K dočasnému umístění uhynulých a utracených zvířat nebo jejich pozůstatků slouží uzavřený
 • kafilerní box umístěný mimo hospodářskou budovu a musí být uzamykatelný.
 • 9.2. Vývoz kafilerního boxu musí být zajištěn tak, aby byl kafilerní box vyvážen nejpozději
 • do 24 hodin od uložení kadaveru mimo dnů pracovního volna a pracovního klidu do veterinární
 • asanace Rychnov nad Kněžnou
 • 9.3. V kafilerním boxu musí být bezprostředně po každém odvozu kadaveru proveden mechanický
 • úklid a následná chemická desinfekce.
 • 10. ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADU
 • 10.1. Exkrementy a podestýlka jsou likvidovány formou kompostování.
 • 11. PROVOZNÍ DOBA ÚTULKU
 • 11.1. Provoz útulku je celotýdenní.
 • 11.2. Vstup veřejnosti je povolen v pracovní dny Po-St-Pá od 15hod do 17hod. Po telefonické domluvě je možné navštívit útulek individuálně.
 • 12. OŠETŘOVATEL
 • 12.1. Ošetřovatel je povinen:
 • •vést evidenci o odchytu, umístění a předání zvířat
 • •rozmísťovat zvířata do kotců a vést o tom evidenci
 • •denně kontrolovat funkčnost, stav, úplnost a čistotu zařízení útulku, nářadí a pracovních
 • pomůcek
 • •denně sledovat zdravotní stav zvířat, vést o tom záznam a veškeré změny, které mohou mít
 • vliv na řádný výkon veterinární péče neprodleně hlásit veterinárnímu lékaři
 • •připravovat a provádět krmení zvířat
 • •sledovat stav a doplňovat v kotcích obsah pitné vody
 • •provádět předepsaný úklid a desinfekci v přípravně krmiva, v kotcích, v kafilerním boxu
 • a celkový úklid v ostatních prostorách útulku
 • •provádět denní výběh psů
 • •předvést na požádání umístěné zvíře s výjimkou zvířat v karanténě
 • •vyžadují-li to okolnosti, přivolat pohotovostní veterinárního lékaře a toto zaznamenat
 • •respektovat pokyny veterinárního lékaře při zajišťování veterinární péče
 • •kontrolovat činnost dalších osob zajišťujících provoz útulku
 • •dbát na to, aby všichni pracovníci používali pracovní nástroje a pomůcky v souladu
 • s řádem
 • •vést evidenci o veterinárních úkonech provedených na pokyn veterinárního lékaře
 • •s výjimkou pracovníků útulku doprovázet osoby pohybující se v prostorách útulku
 • •zajistit včasné a dostatečné zásobování skladu krmiv a vést o tom záznamy
 • •zajistit zásobování úklidovými a desinfekčními prostředky a vést o tom záznam
 • •zajistit včasný odvoz kadaveru
 • •kontrolovat uzamčení všech prostor kromě těch, ve kterých je momentálně prováděna
 • činnost dle řádu
 • •v letním období provádět sekání trávy v prostorách útulku
 • •v zimním období provádět odklízení sněhu
 • 12.2. Provozovatel může v odůvodněných případech vykázat osoby z prostor útulku.
 • 13. VETERINÁRNÍ LÉKAŘ
 • 13.1. Veterinární lékař je povinen:
 • •provádět veterinární vyšetření každého zvířete před jeho umístěním v útulku, zejména
 • provést povinnou vakcinaci vztekliny,odčervení, případně provést likvidaci vnějších cizopasníků.
 • •zajišťovat plnění podmínek karantény
 • •určit provozovateli další postup léčby v případech, kdy nezbytná ošetření jsou
 • nedostatečná
 • •vést záznamy o provedených vyšetřeních a provedených veterinárních zákrocích,
 • o protinákazových opatřeních, o postupech, které stanovil provozovateli nebo ošetřovateli
 • 13.2. Veterinární lékař je oprávněn v konkrétních případech pověřit provedením, zejména drobných
 • vet. zákroků, ošetřovatele (podávání léčiv, ošetření drobných poranění).
 • 13.3. Veterinární lékař provádí utrácení zvířete na základě posouzení zdravotního stavu, a to
 • v souladu s obecně závaznými právními předpisy na úseku veterinární péče a ochrany zvířat
 • proti týrání.
 • 14. PROVOZNÍ DOKUMENTACE ÚTULKU
 • 14.1. Základní dokumentaci o provozu útulku tvoří
 • •evidenční karty zvířat
 • •evidenční karty o veterinární činnosti
 • •provozní kniha
 • 14.2. Provozní kniha obsahuje tyto základní údaje o zvířatech:
 • •pořadové číslo, pod kterým bylo zvíře přijato do útulku
 • •datum a hodina umístění zvířete do útulku
 • •datum předání zvířete do pěstounské péče nebo jeho majiteli
 • •datum úhynu nebo utracení
 • -veškerá dokumentace pro provoz útulku
 • 14.3. Pro každé zvíře umístěné v útulku je vedena evidenční karta, která obsahuje:
 • •pořadové číslo, pod kterým bylo zvíře přijato do útulku
 • •datum a hodina umístění zvířete do útulku
 • •jméno, příjmení a adresa majitele zvířete (pokud je známa)
 • •jméno, příjmení a adresa nálezce a místo nálezu
 • •jméno, příjmení toho, kdo provedl odchyt a místo odchytu
 • •plemeno, kříženec, pohlaví, věk, zvláštní identifikační  znaky zvířete, číslo známky
 • •výsledek vstupní veterinární prohlídky
 • •zvláštní znaky zvířete (např. narušené chování)
 • •údaje a důvody utracení zvířete
 • 14.4. Evidenční karty o veterinární činnosti obsahuje:
 • •záznamy o veškerých veterinárních zákrocích provedených veterinárním lékařem
 • •zvláštní podmínky péče stanovené veterinárním lékařem
 • •doporučený postup léčby ve složitých případech
 • •údaje o utrácení zvířete
 •  
 • Za dodržování tohoto provozního řádu je zodpovědný provozovatel
 • Tento provozní řád má platnost

 

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< říjen / 2021 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 154911
Měsíc: 1780
Den: 44